LGTBI+ pertsonak babesteko protokoloak

Espainiako Estatuko Lan eta Gi­zarte Ekonomia Ministerioak eta sindikatuek LGTBI eta trans per­tsonek lan-eremuan jasaten du­ten jazarpenaren aurkako protokoloak ezartzeari ekin diote. Izan ere, LGTBI legearen 15. artikuluak ja­so­tzen duen puntu horrek ezartzen du 50 langiletik gorako enpresek planifikatutako neurriak eta protokoloak izan behar dituztela diskriminazioa gertatzen de­nean.

UGT eta CC.OO. sindika­tuek enpre­se­tan LGTBI kolek­tibo­a­ren berdin­tasuna eta diskri­mina­ziorik eza lortzeko proposa­menak aurkeztu dituzte, legearen erregela­mendu bidezko garapenean.

Trans pertsonen jazarpena pre­be­­nitze­ko protokolo bat egiteko lan egiten ari da, legean ezartzen den bezala, eta 50 langile baino gehiago dituzten enpresek LGTBI eta trans pertsonen berezitasunarekin eta diskriminaziorik ezarekin zerikusia duen guztia arintzeko eta prebeni­tze­ko neurri zehatzak ezarri be­harko dituzte.

“LGTBI pertsonok ezin dugu itxaron, eta, gainera, iazko mar­txoaren 2an indarrean sartu zen a­rau­ak amaitu egiten du neurri ho­riek aplikatzeko epea, eta, beraz, premiazkoa da neurri horiek apli­katzea”, ohartarazi du Toño Abad UGTko LGTBI arloko konfederazio-arduradunak, prentsari otsailaren 13an egindako adierazpenetan. Abadek ahalegin handia egiteko es­ka­tu dio Gobernuari, gai hori a­rau­tzeko; izan ere, LGTBI langileek “enpleguaren arloko neurriak nahi dituzte”. “Neurri horiek behar ditugu, eta ezin dugu gehiago itxaron. Lanean diskriminazioa jasaten dugu”, adierazi du Abadek.

UGTko arduradunak nabarmen­du du, gainera, diskriminazioa jasaten duen edonork diskriminazio horren aurrean defendatzeko tresnak izan behar dituela.

Bestalde, Mari Cruz Vicente CC.OO.ko Ekintza Sindikaleko eta Enpleguko idazkariak adierazi du lege horren 15. artikuluaren erre­gela­menduzko garapena “argia, zehatza, zehatza, eraginkorra eta praktikan jartzeko modukoa” izatearen alde egiten dutela, eta, beraz, negoziazio-prozesuan jarraituko dutela. “Enpresetan langileek sexu-orientazioagatik izan dezaketen inolako diskrimi­na­ziorik gabeko lan inklusiboak daudela bermatu behar dugu”, adierazi du Cruzek.