Bosgarren helburua bidean

Genero-arrakala mundu osoan dagoen errealitatea da, eta, kasu askotan, ondorio latzak ditu. Hori dela eta, Garapen Iraunkorraren bosgarren helburuan arreta jartzeko garrantziari erreparatu behar diogu.

Genero-berdintasuna, oinarrizko giza eskubidea izateaz gain, fun-tsezko oinarrietako bat da mundu baketsu, oparo eta iraunkorra eraikitzeko. Aurrerapen batzuk lortu dira azken hamarkadetan: neska gehiago eskolatuta daude, eta neska gutxiago behartzen dira ezkontza goiztiarrera; emakume gehiagok dituzte karguak parlamentuetan eta lidergo-posizioetan, eta legeak erreformatzen ari dira genero-berdintasuna sustatzeko. Lorpen horiek gorabehera, oraindik ere zailtasun handiak daude: legeak eta arau sozial diskriminatzaileak orokortuak dira, lidergo politikoko maila guztietan emakumeek ordezkaritza txikia dute oraindik, eta 15 eta 49 urte bitarteko 5 emakumetik 1ek dio indarkeria sexuala edo fisikoa pairatu duela bikotekide intimoaren eskutik 12 hilabeteko epean.
Garapen Iraunkorraren bosga­rren helburuak generoen arteko berdintasuna lortzea eta emaku­me eta neska guztiak ahalduntzea lortu nahi du. Baina helmugara iristeko zazpi urte besterik falta ez direnean, zenbait analisik adierazten dute 5. helburuko adierazleen % 15,4 baino ez dau­dela «bide onetik», % 61,5 distan­tzia ertainera dagoela eta % 23,1 urrun edo oso urrun dagoela 2030erako helburuetatik. Hemen­dik 2030era bitartean genero-berdintasuna lortzeko, premiazko neurriak hartu behar dira emakumeen eskubideak murriz­ten jarraitzen duen diskrimi­nazioaren arrazoi sakonak ezabatzeko, eremu publikoan zein pribatuan.
Ikerketak egiteko laguntzak
Emakumeen eta gizonen berdin­tasunaren arloan ikerlanak egiteko hiru bekaren deialdia onartu du Emakundek 2024rako. 70.000 euro bideratuko ditu Emakundek azterlanak egitea sustatzea eta herritarrak horiei buruz sentsibi­lizatzea helburu duten dirulagu­ntzetara.
Ikerketa-lanen garapena eta hedapena funtsezkoak dira eztabaida publikorako eta erabaki politikoak hartzeko, batez ere genero-ikuspegia politika guztietan txertatzeari dagokionez. Gainera, beken modalitateak prestakuntza eta ikerketa garatzeko aukera ematen du, eta onuradunen ibilbide profesionala sustatzen du. Deialdian hiru beka-mota daude, eta horietako bakoitza ikerketa-lan bati dagokio. Beketako biren helburua da etorkizuneko beka­dunen prestakuntza orienta­tzea eta bultzatzea, genero-harre­manen testuinguruan sortzen ari diren esparruetara, eta gure gizartean balio-aldaketa bultza­tzen lagun­tzea. Hirugarren lagun­tzak diskri­minazio multiple­ko arris­kuan edo egoeran dauden emakumeen kolektiboen azterke­tan aurrera egiteko beharrari erantzuten dio.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea guztion esku dago. Argi dago erakunde publi­koek gizonei zein emakumeei auke­ra eta eskubide berberak eskaintzen dizkieten politikak sustatu behar dituztela, baina gizabanako bakoitzak badauka zer egiterik, adibidez, genero-binarismoa baztertzea, hizkuntzak oso zeregin garrantzitsua baitu genero-estereotipoak haustean; sexismo- eta jazarpen-kasuak salatzea, lanean berdintasun-kultura eskatzea edo edertasun-estandarrei aurre egitea.